اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حجت الاسلام محمد انوری مسئول نهاد 33341319 2610
حجت الاسلام وحید علی‌محمدی معاون نهاد 33298445 2611
سید یعقوب هاشمی مسئول دفتر 33341319 2610
محمدرضا استوان مدیر اجرائی 33300463 2601
باب اله نجفی کارشناس امور راهبردی 33392603 2603
شهروز قاسمی آذر کارشناس دبیرخانه دائمی وحدت حوزه و دانشگاه 33392111 2111
هانیه وحدت جو مسئول واحد خواهران 33344271 2612
حسن طالب زاده مسئول مجتمع خاتم الانبیاء (مسجد دانشگاه) 33348709 2069
دکتر رضا سکوتی دبیر هم اندیشی 33392613 2613
سید علی حسینی امور فرهنگی مسجد 33392115 2115
عارف نریمانی کارشناس دفتر هم اندیشی 33392613 2613